ການບໍລິການເຊົ່າເຊີເວີຈຳລອງ (VPS)

VPS 1

CPU 1 vCPU

RAM 2 GB

HDD 60 GB

200,000 kip/Month

VPS 2

CPU 2 vCPU

RAM 2 GB

HDD 80 GB

350,000 kip/Month

VPS 3

CPU 2 vCPU

RAM 4 GB

HDD 120 GB

450,000 kip/Month

VPS 4

CPU 4 vCPU

RAM 4 GB

HDD 140 GB

650,000 kip/Month

VPS 5

CPU 4 vCPU

RAM 8 GB

HDD 160 GB

850,000 kip/Month

 

ການບໍລິການເສີມ

1. ເພີ່ມ CPU 1 vCPU / 100,000 ກີບ/Month

2. ເພີ່ມ RAM 1GB / 50,000 ກີບ/Month

3. ເພີ່ມ HDD 50GB / 100,000 ກີບ/Month

4. ສຳຮອງຂໍ້ມູນ 10 GB / 100,000 ກີບ/Month

5. ສຳຮອງເຊີເວີຈຳລອງ 10GB / 100,000 ກີບ/Month

6. ສັນຍານອິນເຕີເນັດ 1 Mbps /  200,000 ກີບ/Month

7. Firewall (Block & ban IP)  1 IP/ 150,000 ກີບ/Month

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day