ກອງປະຊຸມປະຖົມມະເລີກສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກັບ ກະຊວງ ການເງິນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ)

02/02/2024

ກອງປະຊຸມປະຖົມມະເລີກສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກັບ ກະຊວງ ການເງິນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ)

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2024 ຜ່ານມານີ້, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະຖົມມະເລີກ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກັບ ກະຊວງ ການເງິນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການພັດທະນານຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ(CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ຂຶ້ນ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 3 ກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ມີບັນດາຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ, ບັນດາຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຂອງສອງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນພາຍໃນຄະນະພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ), ອ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ(CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ສະບັບເລກທີ 2726/ກງ, ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2023, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ອາຊີກູດາ ພຣາສ  (NSWA+), ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS), ລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) (GFIS+) ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (i-Office)  ຂອງກະຊວງການເງິນ ເຊິ່ງ ປະຈຸບັນ ແມ່ນ ສຳເລັດ ການພັດທະນານຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ຂອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (i-Office) ແລ້ວ ແລະ ຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ເປັນທາງການໃນປີ 2024. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການໃນປີ 2024 ຮ່ວມກັນ ໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນຂະແໜງການເງິນ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສຸດແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເປັນການປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ຂອງຄະນະພັດທະນາລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່, ການພັດທະນານຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຂະແໜງການເງິນ ເພື່ອຫັນໄປສູ່ ການເງິນດິຈິຕ໋ອນໃນອານາຄົດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ໃນການຈັດບູລິມະສິດ ການພັດທະນານຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ເຂົ້າໃນບັນດາແບບຟອມຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດລະບົບ ASYCUDA (ກົມພາສີ), ບົດສະຫຼຼຸບລາຍງານການເງິນ-ບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດ/ຫົວໝ່ວຍທຸລະກິດ (ຜ່ານໂປຣແກຣມບັນຊີ) ແລະ ໃບແຈ້ງມອບອາກອນໃນລະບົບ TaxRIS (ກົມສ່ວຍສາອາກອນ), ໃບອະນຸມັດ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ໃບຄໍາສັັ່ງຈ່າຍເງິນ ແລະ ໃບຖອນເງິນ ຂອງລະບົບ RTIS, GFIS+ (ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ), ບັດເຊີນ, ໃບກິດສໍາພັນ, ແຈ້ງການ ແລະ ສະໂນດນໍາສົັ່ງເອກະສານ ຂອງລະບົບລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານ iOffice ແລະ ຍັງໄດ້ວາງທິດທາງແຜນສືບຕໍ່ລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງຮ່ວມກັນໃນປີ 2024 ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄວາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງ ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030), ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5  ປີ (2021-2025) ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ ຍຸດທະສາດທີ 6 ແລະ ແຜນງານທີ 11, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (CA) ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຮັດທຸລະກຳອອນລາຍ ເປັນຕົ້ນການແຈ້ງເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ,ປອດໄພ ແລະ ສາມາດກວດສອບ ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day