ການເຄື່ອນໄຫວຂະບວນການຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

 

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ