ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (ສະບັບລ່າສຸດ)

 

 

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ