ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

  1. ການຮັກສາຄວາມລັບຂໍ້ມູນ (Data Confidentiality): ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ຫຼື ອ່ານຂໍ້ມູນ
  2. ການຮັກສາຄວາມລັບຂໍ້ມູນ (Data Confidentiality): ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ຫຼື ອ່ານຂໍ້ມູນ

  3. ການພິສູດຕົວຕົນ (Authentication): ເປັນການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ

  4. ການຫ້າມປະຕິເສດ (Non-repudiation): ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງ ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ