ໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

  • ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນ (Certificate) ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ(Certificate Authority ຫຼື CA) ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ບົ່ງບອກການມີຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ໃນໂລກອິນເຕີເນັດ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ສິ່ງຂອງນັ້ນໆ.
  • ໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກນີ້ ສາມາດອອກໃຫ້ ໄດ້ໃນແບບ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ.
  • ອອກໃຫ້ໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງ CD, Smart Card, Sim Card, token USB.

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ