ນິຍາມຄຳວ່າ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນຫຍັງ?

ລາຍ​ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນສັນຍາລັກໃດໜຶ່ງ (ຊຶ່ງອາດແມ່ນ​ຕົວ​ໜັງສື, ​ເຄື່ອງໝາຍ, ຕົວ​​ເລກ  ຫຼື ສັນຍາ​ລັກອື່ນ) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່​​ຕິດກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ໃຊ້​ບົ່ງບອກ​ ​ແລະ ຢັ້ງຢືນຕົວ​ຕົນຂອງ​ຜູ້​ລົງລາຍເຊັນ ມີ 2 ປະເພດຄື:

 

 

ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ພື້ນຖານ

•ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ PKI
•ບໍ່ມີໃບຮັບຮອງ CA

ລາຍເຊັນດີຈີຕອນ

•ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ PKI
•ມີໃບຮັບຮອງຈາກ CA

 

 

 

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ