IPv 6 ແມ່ນຫຍັງ ?

IPv6 ຫຍໍ້ມາຈາກ "Internet Protocol Version 6" ເຊິ່ງຈະເປັນ Internet protocol ລຸ້ນຕໍ່ໄປ ອອກແບບ ແລະ ຄິດຄົ້ນໂດຍ IETF ເພື່ອທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ແທນ Internet protocol ລຸ້ນປະຈຸບັນຄື IP Version 4 (IPv4)

ປະຈຸບັນນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພວກເຮົາຍັງນຳໃຊ້ IPv4 ທີ່ມີອາຍຸເກືອບ 20 ປີ ແລ້ວ ແລະ ເລີ່ມຈະມີບັນຫາຄື IPv4 addresses ກຳລັງໃກ້ຈະໝົດເນື່ອງຈາກມີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້

ໄອພີວີ 6 (IPv6) ຈິ່ງຖືກຄົ້ນຄິດຂຶ້ນມາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນ IPv4  ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຈຳນວນ IP address ທີ່ໃກ້ຈະໝົດ  ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດບາງຢ່າງ ໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າ IPv4 ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການ routing ແລະ network autoconfiguration

IPv6 ຖືກກຳນົດໃຫ້ແທນທີ IPv4 ແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ຄືລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຈາກ IPv4 ເປັນ IPv6 ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ IP ທັງສອງລຸ້ນນີ້ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ເຄື່ອງໃດປ່ຽນເປັນ IPv6 ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ IPv4 ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄດ້

IPv6 ຄືມາດຕະຖານການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດ ໃຊ້ສຳລັບສົ່ງຊຸດຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ ທັງນີ້ ​IPv6 header ມີ 128 ບິດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ຍັງລວມເຖິງ address ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ແລະ ບິດຄວບຄຸມອື່ນໆ

address IPv6 ແບບ 128 ບິດ ຈະແທນດ້ວຍກຸ່ມຕົວເລກຖານ 16 ຈຳນວນ 8 ກຸ່ມ ເຊິ່ງຂັ້ນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

ເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງຟໍແມັດນີ້ address IPv6 ຈິ່ງສາມາດຫຍໍ້ໄດ້ໂດຍຕັດສູນ ທີ່ນຳໃນກຸ່ມ 16 ບິດ 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:   2001:db8:0:0:0:0:0:1

ຈາກນັ້ນ ສູນກຸ່ມທີ່ຢູ່ຮຽງກັນ ຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ ::

ຕົວຢາງເຊັ່ນ:     2001:db8::1ແຫຼ່ງທີ່ມາ:
https://sites.google.com/site/cs5404061636291/ipv6/ipv6-1

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC