ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເວັບໄຊ້ cpanel ໃຫ້ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

      ໃນວັນທີ 02 ເມສາ 2019 ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນ າໃຊ້ ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານເວັບໄຊ (cPanel), ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ໂສລະພົມ, ຫົວໜ້າ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກ ພະແນກ ປທສ ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານ.
      ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພ ່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ ເຊິ່ງຈະໄດ້ແນະນ າ ການນ າໃຊ້ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານເວັບໄຊ cPanel ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເວັບໄຊ ຂອງບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂ ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກ ການນ າໃຊ້ບັນດາເຄ ່ອງມ ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ cPanel ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ການຕິດຕາມ, ການກວດກາ ແລະ ປົກປ້ອງເວັບໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເຮັດແບບສ າຫຼວດຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການນ າໃຊ້ລະຫັດຊ ່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງຈະນ າເອົາຂ ້ມູນໄດ້ຮັບ ໄປວະເຄາະຕີລາຄາ, ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ເພ ່ອຂ ້ນແຜນການສົ່ງເສີມການນ າໃຊ້ ລະຫັດຊ ່ອິນເຕີເນັດ .la ໃຫ້ຫຼາຍຂ ້ນ