ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ການບໍລິການເຊົ່າພື້ນທີ່ຝາກຂໍ້ມູນ Hosting

ະໜາດ ລາຍລະອຽດ ລາຄາ/ປີ
BASIC

SIZE 200 MB 1 FTP Account            1 Database

100,000 ກີບ
BRONZE SIZE 500 MB 1 FTP Account             1 Database 250,000 ກີບ
SILVER SIZE 1 GB 1 FTP Account                  1 Database 500,000 ກີບ
GOLD SIZE 2GB 1 FTP Account                   1 Database 800,000 ກີບ
PRO SIZE 3 GB 1 FTP Account                  1 Database  1,000,000 ກີບ
MASTER SIZE 5 GB 1 FTP Account                  1 Databas 1,500,000 ກີບ

ດາວໂລດແບບຟອມ Hosting 
 
ລົງທະບຽນ Webhosting