ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2019, ຄະນະສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ຈາກ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 45 ທ່ານ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ. ນະໂອກາດນີ້ ທ່ານ ແກ້ວວີສຸກ ໂສລະພົມ ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ຄະນະດັ່ງກ່າວ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງ ສອຊ ໂດຍຫຍໍ້ ເຊິ່ງລວມມີ: 1. ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍລວມ, 2. ວຽກງານລວມສູນການສື່ສານ, 3. ວຽກງານການສ້າງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ, 4. ວຽກການຄຸ້ມຄອງ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ .LA, 5. ວຽກງານການອອກໃບຮັບຮອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, 6. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ວາລະສານ ໄອຊີທີ ພາຍຫລັງທີ່ ທ່ານ ຫົວໜ້າສູນ ອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳສະ  ເໜີຈົບ ບັນດາພະນັດງານ, ຄູອາຈານ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມ-ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄອຊີທີ ໃນຍຸກ ດີຈີຕອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສອຊ.

            ສອຊ ໄດ້ພາຄະນະຄະນະສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ຈາກ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຫ່ງຊາດ ໄປເບິ່ງຫ້ອງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ.