ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

    

 

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2019, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເປີດຊຸດສຳມະນາ “ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ” ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ຈາກກະຊວງ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ທະນາຄານ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄອຊີທີ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການ ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (Asia-Pacific Network Information Center, APNIC), ເຊິ່ງດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 - 19 ມິຖຸນາ 2019. ທາງ ອົງການ APNIC ກໍ່ເຄີຍໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນທ້າຍປີ 2016, ຊຶ່ງຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຈະເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ ເພາະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າຂຶ້ນທຸກມື້ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໄປນຳ.

 

 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ບົດຮຽນທີ່ເປັນທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແນວຄວາມຄິດ, ວິທີການ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການລົງມືປະຕິບັດໃນວຽກງານປະຈຳວັນ. ນອກນັ້ນ ຊຸດສຳມະນາຍັງຈະໄດ້ລົງເລິກທາງດ້ານໂຄງສ້າງ, ວິທີການ ແລະ ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການໂຈມຕີທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍ, ແລະ ຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການ ຂັ້ນຕອນ ໃນການບົ່ງບັນຫາ,​ ການແກ້ໄຂ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ການໂຈມຕີຕ່າງໆ.