ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

    

ໃນວັນພະຫັດ 09 ພຶດສະພາ 2019, ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ສາຂາ ທຸລະກິດ ໄອທີ (ແຂວງ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ) ຈໍານວນ 33 ຄົນ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ພອນທິບ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ສູນກາງເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຕາງໜ້າ ສອຊ ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງມີ ຄະນະພະແນກພາຍໃນ ສອຊ ກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງ ສອຊ ໂດຍຫຍໍ້ ເຊິ່ງລວມມີ: 1. ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍລວມ, 2. ວຽກງານລວມສູນການສື່ສານ, 3. ວຽກງານການສ້າງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ, 4. ວຽກການຄຸ້ມຄອງ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ .LA, 5. ວຽກງານການອອກໃບຮັບຮອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, 6. ວຽກງານໄລ່ລຽງ ແລະ ມາດຕະຖານ ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມ-ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄອຊີທີ ໃນຍຸກ 4.0 ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສອຊ.

            ສອຊ ໄດ້ພາຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄປເບິ່ງຫ້ອງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ.