ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ພະແນກຈັດຕັ້ງ ບໍລິການ

ການຕິດຕໍ່

ພະນແກຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ

ທີ່ຢູ່:
ບ້ານ ສາຍລົມ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: 021 254150

ໂທລະສານ: +856 254150

ມືຖື: 021 254150

ແບບຟອມການຕິດຕໍ່

ການສົ່ງອີເມວ ທຸກຊ່ອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ * ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ