ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ITU ເຜີຍສະເປັກ 5G ເຊີ່ງລວມມີ ຄວາມໄວດາວໂຫລດ 20Gbps ແລະ ໄລຍະຕອບສະໜອງ (Latency) 4ms

ອີງຕາມບົດລາຍງານໃຫມ່ຈາກສະຫະພາບ ໂທລະຄົມ ສາກົນ (ITU) ໄດ້ເຜີຍກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ ສະເປັກ (specification) ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ 5G.

ອີງຕາມ ຮ່າງບົດລາຍງານຫລ້າສຸດຈາກສະຫະພາບໂທລະຄົມສາກົນ (ITU) ເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດ ທີ 23/02/2017, ມາດຕະຖານ 5G ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຕ້ອງຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ ໃຫ້ໄດ້ສູງເຖິງ 1,000,000 ອຸປະກອນ ຕໍ່ໜຶ່ງກິໂລແມັດມົນທົນ ແລະ ແຕ່ລະຫ້ອງເຊວ (cell) 5G ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຮອງຮັບການດາວໂຫລດທັງຫມົດໃຫ້ໄດ້ 20Gbps.

ສະເປັກເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລາຍລະອຽດສະເພາະອື່ນໆ ສໍາລັບມາດຕະຖານເຄືອຂ່າຍ 5G ແມ່ນຖືກກໍານົດລະອຽດໃນບົດລາຍງານຂອງ ITU. ເຖິງແມ່ນວ່າປະຈຸບັນ ບົດລາຍງານນີ້ ຍັງເປັນພຽງຮ່າງ, ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບ 5G ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນ ເດືອນພະຈິກ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລານີ້ ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຜູ້ຜະລິດໜ່ວຍປະມວນຜົນ (Chipset) ຕ່າງໆ ແມ່ນຄວນເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກຽມພ້ອມນໍາໃຊ້ ແລະ ຮອງຮັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ 5G ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເຕັກໂນໂລຊີ 5G ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 20Gbps ໃນການດາວໂຫລດ (downlink) ແລະ 10Gbps ໃນການອັບໂຫລດ (uplink) ຕໍ່ຫ້ອງເຊວໜື່ງ. ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງ ສາລະພັດສີ່ງອິນເຕີເນັດ (Internet of  Things - IOT) ແລະ ບັນດາອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ ທີ່ຈະມີຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ITU ຍັງກໍານົດມາດຕະຖານໃໝ່ ທີ່ຮອງຮັບ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1,000,000 ອຸປະກອນຕໍ່ຕາລາງກິໂລເມດ. ປະຈຸບັນ IOT ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວມຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫັນມານໍາໃຊ້, ເຄືອຂ່າຍ 5G ກໍ່ຈະຕ້ອງມີການກະກຽມທີ່ດີພໍ ເພື່ອຈະຮອງຮັບກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້.

ນອກນັ້ນ, ການຕອບສະໜອງ (Latency) ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍມາດຕະຖານໃຫມ່ ເຊີ່ງກໍານົດໃຫ້ ການຕອບສະຫນອງ ຂອງ 5G ສູງສຸດແມ່ນບໍ່ເກີນ 4ms. ຖ້າທຽບກັບປະຈຸບັນ ເຊວ ຂອງລະບົບ LTE ແມ່ນມີ ການຕອບສະໜອງ ທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ ດ້ວຍຕົວເລກສູງສຸດແມ່ນ 20ms. ITU ຍັງຈະກໍານົດໄລຍະຕອບສະໜອງໃໝ່ທີ່ມີພຽງ 1ms ສໍາລັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ ໃນຮູບແບບ ສຸດຍອດສະຖຽນ ແລະ ໄລຍະຕອບສະໜອງຕໍ່າ (ultra-reliable low latency communications - URLLC).

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີ 5G ແມ່ນຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກໄລຍະໜື່ງ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮອງຮັບ ບັນດາອຸປະກອນ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ແຕ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ທາງທີ່ຊັດເຈນ ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຈະສາມາດຄາດຫວັງຫຍັງໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ ສອງປີຕໍ່ໜ້າ. ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕ່າງໆກໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ຮຽບຮຽງໂດຍ: Anthony Spadafora
ແປໂດຍ: ສອຊ
ຮູບປະກອບຈາກ: Supparsorn / Shutterstock
ບົດຂ່າວຈາກ: http://www.itproportal.com/news/itu-reveals-5g-specs-including-20gbps-download-speeds-and-4ms-latency/