ສະແດງ # 
ຊື່ ຜູ້ຂຽນ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ກົດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບ ຂຽນໂດຍ ຜຸ້ບໍລິຫານລະບົບ 10575