ສະແດງ # 
ຊາວໝຸ່ມ ສອຊ ອະນາໄມອ້ອມຂ້່າງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຂຽນໂດຍ ຜຸ້ບໍລິຫານລະບົບ