ລາຍລະອຽດຈຳນວນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັ້ນສາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ .gov.la ທີ່ໝົດອາຍຸໃນເດີອນ ມີນາ 2019 ແລະ ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸໃຫ້ກ່ອນ

ລ/ດ ລະຫັດຊື່ ທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ .gov.la ຕໍ່ອາຍຸ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ຂໍ້ມູນເຈົ້າຂອງລະຫັດຊື່ ໜ້າເວັບ
1 smid.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະກັນໄພ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
2 khosanaslv.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຄະນະໂຄສະນາ ແຂວງສາລະວັນ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
3 mpwt.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
4 laos-lsmp.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
5 luangprabang.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
6 mic.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
7 moa.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
8 moc.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
9 dpt-lpb.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
10 mof.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກະຊວງການເງິນ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
11 oudomxay.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
12 massmedialao.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
13 micat.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທອງທ່ຽວ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
14 mpi.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
15 mpi-ipd.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
16 na.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ສະພາແຫ່ງຊາດ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
17 champasack.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຫ້ອງວ່າການແຂງຈຳປາສັກ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
18 champasak-ict.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
19 vccci.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳນະຄອນຫຼວງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
20 nappa.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ສະຖາບັນການເມື່ອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
21 ncbd.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ພົວພົນຫາແລ້ວ(ກຳລັງຄົ້ນຄ້ວາ) ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ  ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
22 neri.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
23 nt2wmpa.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ອົງການຄຸ່ມຄອງ ນຳເທີນ 2  ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
24 dept-bol.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
25 dil.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
26 dpt-bor.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍລິຄຳໃຊ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
27 pccob.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
28 dpichamp.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
29 dpt-bok.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
30 dpinamtha.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
31 dpt-lnt.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
32 dpi-sayaboury.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ    ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
33 dpt-xay.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
34 dpt-bokeo.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
35 dpt-vtp.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
36 pss-mem.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
37 dpt-vc.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
38 dpt-xkh.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງຊຽງຂວງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
39 pti.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
40 dpt-hph.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງຫົວພັນ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
41 dstvc.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
42 dpt-cps.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ປທສ ແຂວງຈຳປາສັກ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
43 edl.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
44 sao.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
45 edsr.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
46 sncsez.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
47 sdz.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
48 snrmpep.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
49 pmo.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
50 temis-moes.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
51 ilp.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ໂຄງການກົດໝາຍສາກົນ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
52 champasakdict.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ວິທະຍຸແຂວງຈຳປາສັກ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
53 immigration.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກົມກວດຄົນເຂົ້າເມື່ອງ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
54 dostsaravanh.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
55 temis-moe.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
56 tourismlaos.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
57 jed.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ກົມຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິປັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
58 khosana.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
59 uxolao.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
60 ptc.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຄະນະໂຄສະນາອົມຮົມສູນກາງພັກ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
61 laogov.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຫ້ອງວ່າການ ລັດຖະບານ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
62 laos-lspm.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
63 laoinfo.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ   ໜ້າເວັບບໍ່ເຮັດວຽກ
64 laotradeportal.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ
65 laoncaw.gov.la ໄດ້ຕໍ່ໃຫ້ກ່ອນ   ຄະນະກຳມະທິການ ແຫ່ງຊາດ ໜ້າເວັບເຮັດວຽກ