ໃນວັນທີ 19/09/13 ຊາວໝຸ່ມ ພສຍໃນສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໄດ້ພາກັນ ອະນາໄມຕາມຂອບເຂດທົ່ວສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ